دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی

دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی

قبل از خرید حتما توضیحات را کامل مطالعه نمایید

صفحه اصلی
راهنما
محصولات
لیست فروشگاه ها
درباره ما
قوانین
نقشه سایت
تماس با ما

دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی

20,000 تومان قیمت
دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی

دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی


دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی

دانلود پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی با فرمت ppt ودر 14 اسلاید قابل ویرایش

قسمتی از متن پاورپوینت پنته کردن و رنگ آمیزی کارهای حجمی

ﭘﺘﻴﻨﻪ

ﭘﺘﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻳﺎ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﯽ ﺑﺮروی ﻓﻠﺰ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮرﻧﮓ آن ﻣﯽ ﺷﻮد اﻃﻼق ﻣﯽ ﮔﺮدد . رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را روی ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺑﺮﻧﺰی ﻣﯽ ﺑﻴﻨﻴﻢ از ﺳﺒﺰ زﻧﮕﺎری ﺗﺎ ﻗﻬﻮه ای، زﻳﺘﻮﻧﯽ و ﻗﻬﻮه ای دودی اﻳﻦ رﻧﮓ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻴﻞ و ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ روی ﺳﻄﺢ ﻓﻠﺰ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ .

ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪن دﺳﺖ ﺑﺮ روی ﻧﻘﺎط ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ از ﺑﻴﻦ ﻣﯽ رود و رﻧﮓ اﺻﻠﯽ ﻓﻠﺰ از زﻳﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد

ﺑﺎﻓﺖ

ﮐﻴﻔﻴﺖ بصری – حجمی لایه ﺧﺎرﺟﻰ ﻳﮏ ﺣﺠﻢ را ﺑﺎﻓﺖ گویند.

اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﻓﺖ در ﻣﻮرد اﺣﺠﺎم ﺷﻔﺎف ﺑﻪ ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺪود ﻧﻤﻰ ﺷﻮد، زﻳﺮا ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎ و اﺗﻔﺎﻗﺎت درون ﺣﺠﻢ را ﻧﻴﺰ ﺑﺒﻴﻨﻴﻢ .

ﺑﺎﻓﺖ، اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ارﺗﺒﺎط ﺑﺼﺮى ــ ﻻﻣﺴﻪ اى ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺎ ﺑﻴﻨﻨﺪه اﺳﺖ؛ و ﻧﻴﺰ اوﻟﻴﻦ ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس و ذهنیت ﻳﮏ اﺛﺮ ﺣﺠﻤﻰ را ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻰ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ذهنیت ﻫﺮﮐﺪام از دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪى ﻫﺎ و اﻧﻮاع ﺑﺎﻓﺖ در ﻳﮏ ﺣﺠﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻗﺖ و در ﺟﻬﺖ ذﻫﻨﻴﺖ و ﻓﺮم ﺣﺠﻢ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻮد.

بافت ها به دو نوع کلی تقسیم بندی می شوند: ﻣﻨﻈﻢ وﻧﺎﻣﻨﻈﻢ.

 

بافت منظم، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻰ اﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﺗﮑﺮارى ، ایجاد شده اند.

 

بافت های نامنظم، ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﻰ ﮐﻪ ﻧﻈﻢ ﻣﺸﺨﺼﻰ ﻧﺪارﻧﺪ ، و ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد اﻳﺠﺎد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﻰ ﮔﻮﻳﻨﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﮥ رﻧﮓ

رﻧﮓ ﻋﻨﺼﺮى اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻰ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه و ﻳﺎ در بطن ماده تشکیل دهنده ﺣﺠﻢ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد .رﻧﮓ ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﻧﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد رﻧﮓ ﻫﺎى ﺛﺎﺑﺘﻰ در ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺳﺎزى دارﻧﺪ

در ﻣﻮاردى ﻣﺜﻞ رزﻳﻦ ﻫﺎ، اﻣﮑﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮدن رﻧﮓ در ﻣﺎده

ﺗﺸﮑﻴﻞ دهنده ﺣﺠﻢ وﺟﻮد دارد.

خرید

پرداخت آنلاین
درصورت نداشتن ایمیل از ایمیل زیر استفاده کنید

zeefile.ir@gmail.com

mouse corsair

بازار اجتماعی باسلام

25,000 تومان تخفیف خرید اول

ثبت نام رایگان